سید کاظم کاظمی، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی، شکنجه‌گر و جلاد اصلی فعالین چپ ایران - ايراج مصداقي

  The Iranian Web of Influence in the United States - By Hassan Dai

  يک مرتد و هزار مفتی- اسماعيل نوري علاء

  جنبش آذربایجان برای یکپارچگی و دمکراسی ایران - بيانيه شماره يك

  سقوط بهمن در تابستان - سيامك مهر

  درباره چگونگي پيدايش اول مه - نمايش مصمم خواست طبقه کارگر براي از بين بردن اختلافات طبقاتي - ناصر اصغري

  Flirting with the Mullahs - Mohammad Parvin and Hassan Daioleslam

  نجات هويت از چنگ ايدئولوژی - اسماعيل نوري علاء

  اعلامیه سازمان اتحاد فدائيان كمونيست پیرامون تشدید سرکوب دربلوچستان و اعدام رهبران مذهبی دراین منطقه

  در بارهء اسلام های ناب محمدی - سيامك مهر

  علی‌محمد بشارتی یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم - ايرج مصداقي

  رومانتيسم ابتر وطنی، پديده ای خانمان برباد ده - امير سپهر

  ريشهء برخی سوء تعبيرها دربارهء سکولاريسم - اسماعيل نوري علاء

   رشد ارمنی ستیزی و ناسیونالیسم قومی ترک زبانان در ایران - عباس.گ.مقدم

  دفن نظام سرمایه داری بدست کارگران یا دفن شدن کارگران زیر آوار سرمایه داری

  به آقای سيد علی خامنه ای - اسماعيل نوري علاء

  زبان دينى و سلطه‌ى طبقاتى - نقدى بر گفتمان مارکسيست‌هاى ايرانى پيرامون نقش اسلام و سياست - فرشيد فريدونى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.